Disclaimer

Solivet bvba heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Solivet bvba worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Solivet bvba en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Solivet bvba onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Solivet bvba ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Solivet bvba inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.
Solivet bvba treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.
Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren, en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.
Noch Solivet bvba, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Solivet bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch Solivet bvba, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze site wordt expliciet afgewezen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Links naar andere websites

Teneinde het bezoek van de website van Solivet bvba voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.
De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.
Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Solivet bvba nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.
De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Solivet bvba.
Solivet bvba behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Solivet bvba hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.
Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Solivet bvba of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Solivet bvba de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Solivet bvba, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Solivet bvba in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.